12.90 /tk.
13.90 /tk.
18.90 /tk.
23.90 /tk.
28.90 /tk.
45.90 /tk.
48.90 /tk.