12.90 /tk.
13.90 /tk.
18.90 /tk.
23.90 /tk.
32.90 /tk.
45.90 /tk.